ผลงาน

          บริษัท พี.พี.เอส.เอ็น จำกัด ได้สั่งสมประสบการณ์ทำงาน และพัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ทำให้เราเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ อันเป็นผลมาจากการให้ความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ที่ได้ให้โอกาส คอยสนับสนุน และเป็นกำลังใจให้เราก้าวต่อไป เพื่อเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆ ในอนาคต  เราขอขอบคุณ

หน่วยงานรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

หน่วยงานเอกชน

ประเภทสาธารณูปโภค

ประเภทศูนย์การค้า

ประเภทอาคารที่พักอาศัยคอนโดมิเนียม

ประเภทศูนย์ประชุม

ประเภทโรงพยาบาล

ประเภทอาคารสำนักงาน

ประเภทโรงแรม

ประเภทโรงเรียน

ประเภทบ้านพักอาศัย

ประเภทโรงงาน

ประเภทอาคารพิเศษ

ประเภทอาคารที่พักอาศัย คอนโดมิเนียม

ประเภทโรงพยาบาล

ประเภทอาคารสำนักงาน

ประเภทโรงแรม

ผลงานที่แล้วเสร็จ

  • โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารองค์กรกีฬา (ศูนย์ฝึกซ้อมและแข่งขัน) ของการกีฬาแห่งประเทศไทย

          แต่เดิมโครงการฯ มีวงเงินก่อสร้างทั้งโครงการประมาณ 2,000.00 ล้านบาท แต่เนื่องจากการกีฬาแห่งประเทศไทย ได้รับงบประมาณในวงเงินจำกัดเพียง 945.00 ล้านบาท ทำให้ดำเนินการก่อสร้างได้เฉพาะอาคารศูนย์บริหารองค์กรกีฬา และยังต้องตัดลดงานระบบประกอบอาคารอีกหลายส่วน ที่จะทำให้อาคารใช้งานได้ครบสมบูรณ์ออกไปด้วย

  กีฬาแห่งประเทศไทย ได้ทำสัญญาว่าจ้างบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารองค์กรกีฬา และว่าจ้างบริษัท พี.พี.เอส.เอ็น จำกัด เป็นที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง

  บริษัท พี.พี.เอส.เอ็น จำกัด ได้นำเอาหลักการวิศวกรรมคุณค่า (Value Engineering) มาบริหารจัดการโครงการฯ ซึ่งจากการสอบทานแบบก่อสร้างงานระบบฐานรากของอาคาร พบว่า เมื่อพิจารณากฎกระทรวงฉบับใหม่และการใช้สอยพื้นที่ที่มีการปรับปรุงแบบใหม่ ปรากฏว่าสามารถลดเสาเข็มและขนาดฐานรากได้จำนวนหนึ่ง คิดเป็นมูลค่าก่อสร้างได้ประมาณ 24.00 ล้านบาท ซึ่งเงินจำนวนนี้ การกีฬาแห่งประเทศไทยก็ได้นำไปดำเนินการก่อสร้างงานส่วนอื่น ๆ ในโครงการทั้งส่วนที่ถูกตัดออกบางส่วน และปรับปรุงวัสดุ-อุปกรณ์เดิมให้สมบูรณ์และทันสมัยยิ่งขึ้น

  การนำหลักการของวิศวกรรมคุณค่า (Value Engineering) มาบริหารจัดการงานก่อสร้างนั้น   ได้คำนึงถึงหลักความปลอดภัย ความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้าง ประโยชน์ใช้สอยและความสวยงามของงานสถาปัตยกรรมยังเป็นไปตามวัตถุประสงค์เดิม ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะผู้ออกแบบในการดำเนินการเป็นอย่างดี

  การกีฬาแห่งประเทศไทย โดยผู้ว่าการ ได้มีหนังสือรับรองว่า บริษัท พี.พี.เอส.เอ็น จำกัด วิศวกรที่ปรึกษาควบคุมงาน ได้นำหลักวิศวกรรมคุณค่า (Value Engineering) มาใช้บริหารจัดการโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารองค์กรกีฬา ทำให้เกิดประโยชน์ต่อการกีฬาแห่งประเทศไทย โดยมีผลสัมฤทธิ์เป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง

ผลงานที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ

  • งานด้านวิศวกรรมคุณค่า โรงแรมในเครือดุสิตธานี

          1.โครงการให้คำปรึกษาในงานวิศวกรรมคุณค่า โรงแรมดุสิตธานี  กรุงเทพ ปี 2560

          2.โครงการให้คำปรึกษาในงานวิศวกรรมคุณค่า โรงแรมดุสิตธานี พัทยา ปี 2560

          3.โครงการให้คำปรึกษาในงานวิศวกรรมคุณค่า โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ ปี 2560

          4.โครงการให้คำปรึกษาในงานวิศวกรรมคุณค่า โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส โคราช ปี 2560

          5.โครงการให้คำปรึกษาในงานวิศวกรรมคุณค่า โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส  เชียงใหม่ ปี 2560

          6.โครงการให้คำปรึกษาในงานวิศวกรรมคุณค่า โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต ปี 2560

          7.โครงการให้คำปรึกษาในงานวิศวกรรมคุณค่า โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน ปี 2560

          8.โครงการให้คำปรึกษาในงานวิศวกรรมคุณค่า โรงแรมดุสิต ดีทู เชียงใหม่ ปี 2560

ผลงานด้านวิศวกรรมคุณค่า