บริษัท พี.พี.เอส.เอ็น จำกัด

ภาคภูมิใจในความเป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาของไทย

 และมีปณิธานอย่างแน่วแน่ ที่จะดำเนินธุรกิจด้วย

ความซื่อสัตย์สุจริต ตามมาตรฐานวิชาชีพ

 

 

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นปฏิบัติงานในวิชาชีพ เพื่อยกระดับวิศวกร

ที่ปรึกษาไทยให้มีมาตรฐาน เพื่อรองรับความต้องการของตลาดอุตสาหกรรมก่อสร้างในอนาคต