บริการ

          บริษัทฯ สามารถให้บริการทุกขั้นตอนของงานบริการที่ปรึกษา รวมถึงงานพิจารณาตรวจสอบวิเคราะห์การลงทุนการก่อสร้าง งานให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรมต่าง ๆ งานโยธา การออกแบบสำรวจ งานด้านสถาปัตยกรรม และงานก่อสร้างทุกชนิด เพื่อให้โครงการก่อสร้างได้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ และให้การก่อสร้างดำเนินไปได้ด้วยดีตามมาตรฐาน มีคุณภาพสูง และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ มีบุคลากร ซึ่งล้วนแต่มีประสบการณ์ความชำนาญทางวิชาชีพเป็นอย่างสูง ไม่ว่าจะเป็นสายงาน สถาปนิก วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมระบบไฟฟ้ากำลัง วิศวกรรมระบบเครื่องกลหรือวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ซึ่งพร้อมจะให้บริการผลงานอันมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานระดับสากล

การให้บริการของบริษัทสามารถแบ่งออกเป็นแขนงต่าง ๆ ได้ดังต่อไปนี้

  • บริการงานด้านบริหารโครงการ (Project Management) บริหารงานก่อสร้าง วางแผนงานก่อสร้าง อาคารขนาดใหญ่
  • บริการงานด้านควบคุมงานก่อสร้าง (Construction Management) วางแผนงานก่อสร้าง อาคารขนาดใหญ่ อาคารที่พักอาศัย คอนโดมิเนียม อาคารสำนักงาน โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โรงงาน                  และคลังสินค้า
  • บริการงานด้านการสำรวจและออกแบบ (Survey & Design) งานด้านวิศวกรรมไม่ว่าจะเป็นทางด้าน วิศวกรรมโครงสร้าง งานวิศวกรรมไฟฟ้า งานวิศวกรรมเครื่องกล งานวิศวกรรมสุขาภิบาลและงาน                      สถาปัตยกรรมต่างๆ
  • บริการงานด้านตรวจสอบปริมาณงานก่อสร้าง และประมาณราคา (Quantity Surveyor & Cost Control)
  • บริการงานด้านวิศวกรรมคุณค่า (Value Engineering) เป็นการใช้วัสดุก่อสร้างควบคู่ไปกับวิธีการก่อสร้างหรือติดตั้ง รวมถึงรายละเอียด เทคนิคของแบบที่ผู้ออกแบบได้ออกแบบ ซึ่งจะต้องประสานร่วมคิดร่วมหารือ ทั้งกับทีมงานของผู้ออกแบบและทีมงานของเจ้าของโครงการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของวิศวกรรมคุณค่าในแต่ละโครงการ เช่น เพิ่มอรรถประโยชน์ใช้สอย คุณภาพ สมรรถภาพความปลอดภัยลดค่าใช้จ่ายของโครงการทั้งทางตรงและทางอ้อม เป็นต้น