เกี่ยวกับเรา

บริษัท พี.พี.เอส.เอ็น จำกัด (PPSN Co., Ltd.) หรือ ชื่อเดิม บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส (ภาคเหนือ) เป็นบริษัทที่ปรึกษาที่ก่อตั้งขึ้น และ       จดทะเบียนเมื่อปี พ.ศ. 2532 โดยกลุ่มวิศวกรไทยที่มีประสบการณ์ และเชี่ยวชาญงานด้านวิศวกรรม ตลอดระยะเวลา 32 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานในวิชาชีพ เพื่อยกระดับวิศวกรที่ปรึกษาไทยให้มีมาตรฐาน และยึดถือพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 อย่างเคร่งครัดทุกประการ เพื่อตอบสนองวงการธุรกิจก่อสร้างที่เติบโตอย่างรวดเร็ว

บริษัทฯ ได้สั่งสมประสบการณ์การทำงาน ในโครงการขนาดใหญ่ประเภทต่าง ๆ มีผลงานเป็นที่ยอมรับและได้รับความไว้วางใจ จากทั้งหน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชน อาทิ เช่น โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายช่วงหัวลำโพง-บางแค และบางซื่อ-ท่าพระ, โครงการศูนย์การค้าสยามสแควร์วัน (Siam Square One), อาคารเซ็นทรัล เวิลด์ พลาซา เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร, อาคารเซ็นทรัล พลาซา แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่, บิ๊กซี ลำพูน จังหวัดลำพูน, บิ๊กซี สาขาหางดง จังหวัดเชียงใหม่, โครงการ สินธรเรสซิเดนซ์ กรุงเทพมหานคร, อาคารคอนโดมิเนียม ไอวี่ รัชดา เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร, อาคารคอนโดมิเนียม ไอวี่ ริเวอร์ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร, อาคารคอนโดมิเนียม ไอวี่ สาทร เขตสาทร กรุงเทพมหานคร, ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่, อาคารโรงพยาบาลและอาคารทางด้านการศึกษาของแพทย์ (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก, อาคารศูนย์บริหารองค์กรกีฬา (ศูนย์ฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬา) การกีฬาแห่งประเทศไทย, โครงการ อาคารชุมสายโทรคมนาคม AGN, B2B และ AN และอาคารศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ของกลุ่ม บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), โครงการ อาคารชุมสายโทรคมนาคม NEW MSC TYB และอาคารศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ของกลุ่ม บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จ.ปทุมธานี  เป็นต้น

บริษัทฯ สามารถให้บริการทุกขั้นตอนของงานบริการที่ปรึกษา รวมถึงงานพิจารณาตรวจสอบวิเคราะห์การลงทุนการก่อสร้าง งานให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรมต่าง ๆ งานโยธา การออกแบบสำรวจ งานด้านสถาปัตยกรรม และงานก่อสร้างทุกชนิด เพื่อให้โครงการก่อสร้างได้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ และให้การก่อสร้างดำเนินไปได้ด้วยดีตามมาตรฐาน มีคุณภาพสูง และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  บริษัทฯ มีบุคลากร ซึ่งล้วนแต่มีประสบการณ์ความชำนาญทางวิชาชีพเป็นอย่างสูง ไม่ว่าจะเป็นสายงาน สถาปนิก วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมระบบไฟฟ้ากำลัง วิศวกรรมระบบเครื่องกลหรือ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ซึ่งพร้อมจะให้บริการผลงานอันมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานระดับสากล

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ซึ่งพร้อมจะให้ความสนับสนุนและให้คำแนะนำในการทำงานแก่พนักงานประจำของบริษัทฯ ในสาขาต่าง ๆ อีกทั้งยังมีบุคลากรสนับสนุนอันได้แก่ ช่างเทคนิคควบคุมงานก่อสร้าง พนักงานธุรการ และพนักงานบัญชีประจำที่สำนักงานของบริษัท ซึ่งเพียบพร้อมด้วยอุปกรณ์การทำงานอันทันสมัย สามารถปฏิบัติงานโครงการต่าง ๆ ให้สำเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ของงานภายในเวลาที่กำหนด

ผู้ก่อตั้งบริษัท

ประวัติ

ชื่อ : นายอุดม  ฉัตรศิริกุล

สัญชาติ : ไทย

การศึกษา

– วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
– วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (วิศวกรรมโครงสร้าง), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– บริหารธุรกิจบัณฑิต (บริหารงานก่อสร้าง) , มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

วุฒิวิศวกร สาขาโยธา (วย.1474)

วิสัยทัศน์

“มุ่งมั่นปฏิบัติงานในวิชาชีพ เพื่อยกระดับวิศวกรที่ปรึกษาไทย ให้มีมาตรฐาน
เพื่อรองรับความต้องการของตลาดอุตสาหกรรมก่อสร้างในอนาคต ”

มาตรฐานของบริษัท

บริษัท พี.พี.เอส.เอ็น จำกัด เอาใจใส่ในเรื่องมาตรฐาน ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาได้ทำการพัฒนาคุณภาพขององค์กรอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่ยอมรับและไว้วางใจต่อสถาบันราชการอันเป็นที่เชื่อถือด้าน บริษัทวิศวกรที่ปรึกษา โดยบริษัทฯ ได้รับการพิจารณาคุณสมบัติให้เข้าเป็นสมาชิก หรือจดทะเบียนกับสถาบันด้านวิศวกรที่ปรึกษาดังต่อไปนี้

ที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง

สภาวิศวกร

สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย

ขึ้นทะเบียนผู้ค้ากลุ่มงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อการสำรวจ ออกแบบ ควบคุมงาน
และบริหารจัดการโครงการกับบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

ขึ้นทะเบียนผู้ค้ากลุ่มงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อการสำรวจ ออกแบบ ควบคุมงาน
และบริหารจัดการโครงการกับบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

ขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

ขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

ขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย